REGULAMIN KLUBU JUST A FIT

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Poniższy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, jest regulaminem w rozumieniu art.384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki Klientów JUST A FIT – zwanego dalej Klubem, mieszczącego się w Obornikach przy ul. Młyńskiej 5 w Galerii Młyńskiej
2. Klientem Klubu jest każda osoba przebywająca na terenie Klubu na podstawie zakupu wejścia jednorazowego, karnetu zgodnie z obowiązującym cennikiem, lub innych usług oferowanych przez Klub.

§2

1. Z usług Klubu korzystają Klienci zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. Kupując bilet lub karnet Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zgadza się na jego warunki. Dotyczy to również osób korzystających z Klubu a będących posiadaczami kart w systemach zewnętrznych tj. Multisport Benefit, Fitprofit, Oksystem
3. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych po wypełnieniu stosownego formularza, na poniższych zasadach:

 • Zajęcia fitness – osoby które ukończyły 16 lat
 • Trening na siłowni – osoby które ukończyły 16 lat
 • Zajęcia dla dzieci – dzieci w wieku od 3 lat w odpowiedniej grupie wiekowej

4. Klient korzystający z usług Klubu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i że uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.

KARNETY
§3

1. Karnety Klubu JUST A FIT wystawiane są na czas określony.
2. Niewykorzystany w okresie swojej ważności karnet przepada i nie stanowi podstawy do zwrotów pieniężnych ani przedłużania jego okresu ważności.
3. Wszystkie Karnety Klubu JUST A FIT są karnetami imiennymi i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie. Próba wykorzystania karnetu przez inną osobę stanowi naruszenie regulaminu Klubu i może skutkować wykluczeniem z klubu bez prawa ubiegania się o zwrot opłaty za karnet.
4. Warunkiem otrzymania Karty Klubowej jest zapoznanie się oraz akceptacja regulaminu Klubu, oraz uiszczenie opłaty za Kartę Klubową zgodnie z obowiązującym cennikiem.
5. Przy zakupie wejścia jednorazowego i karnetu JUST A FIT Klient zostanie poproszony o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz o podanie swoich danych osobowych.
6. Zniżkę na zakup karnetu OPEN wymaga dodatkowego potwierdzenia/okazania uprawnień przy zakupie:

 • SENIOR 60+ karnet OPEN wynosi 150 zł i jest ważna z kartą Seniora lub dokumentem potwierdzającym wiek,
 • uczniowie/studenci do 26 r. ż. karnet OPEN wynosi 150 zł i jest ważny tylko po okazaniu aktualnej legitymacji upoważniającej do zniżki.

7. Klient wyraża zgodę na wykonanie zdjęcia jego osoby (twarzy), które zostanie umieszczone w systemie komputerowym Klubu i będzie służyło wyłącznie do weryfikowania jego tożsamości podczas wizyt w klubie.
8. Karnet uszkodzony, zniszczony lub poddany jakimkolwiek modyfikacjom jest nieważny.
9. Klient ma obowiązek okazywać przy wejściu do Klubu kartę członkowską. Jej brak uniemożliwia wejście na teren klubu.
10. W przypadku zagubienia karty klubowej wystawiany jest jej duplikat. Za wystawienie duplikatu karty Klub pobiera opłatę w wysokości 20 zł.
11. W Klubie JUST A FIT honorujemy karty MULTISPORT, FITPROFIT – przy wizycie wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
12. Honorujemy płatności kartami systemowymi – OK system.

KORZYSTANIE Z USŁUG KLUBU
§4

1.Klienci trenują i uczestniczą w zajęciach oferowanych przez Klub oraz używają wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko.
2. Karta Klubowa upoważnia do wejścia do Klubu wyłącznie osobę wskazaną na tej karcie. Klub zastrzega sobie prawo do kontroli tożsamości osoby posługującej się Kartą Klubową.
3. Udostępnienie Karty Klubowej osobom nieupoważnionym, będzie skutkować wykluczeniem z Klubu, bez prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych opłat.
4. Wszystkie urządzenia, wyposażenie i pomieszczenia w Klubie powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Klienci korzystający z usług Klubu zobowiązani są do używania obuwia zmiennego, innego od tego, w którym przybyli do Klubu.
6. Klienci Klubu są zobowiązani do ćwiczenia w odpowiednich strojach treningowych – zabrania się treningu np. bez koszulki, w klapkach lub bez obuwia.
7. Klienci zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pomieszczeniach sanitarnych oraz poszanowania wyposażenia i urządzeń Klubu oraz odkładanie używanego sprzętu na miejsce dla niego przeznaczonego,
8. Za dewastację rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo.
9. Klienci są zobowiązani do przestrzegania zasad współżycia społecznego – osoby zachowujące się w sposób wulgarny, agresywny, niebezpieczny lub zakłócający trening innym Klientom będą usuwane z klubu bez możliwości ponownego wykupienia karnetu.
10. Na terenie klubu obowiązuje zakaz wnoszenia toreb na sale treningowe i siłownie.
11. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny, całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, stosowania środków stymulujących i/lub dopingujących, sterydów, narkotyków, oraz innych środków uznanych w Polsce za nielegalne.
12. Osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Klubu.

§5

1. Klient jest zobowiązany zamknąć na klucz wszystkie swoje rzeczy w szafce do której otrzymał kluczyk podczas rejestracji w recepcji Klubu
2. Przedmioty wartościowe pozostaw w recepcji w formie depozytu.
3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach oraz w innych pomieszczeniach Klubu
4. Klient zobowiązany jest pamiętać o zwróceniu kluczyka do szafki, przy jego wydawaniu pobieramy zastaw (kartę lub inny dokument), opłata za zgubienie lub uszkodzenie kluczyka wynosi 20 zł.

ZAJĘCIA GRUPOWE
§6

1. Klient jest zobowiązany stawić się na zajęcia punktualnie – osoby spóźnione ze względu na ich bezpieczeństwo mogą nie zostać wpuszczone na zajęcia w trakcie ich trwania nawet jeśli były wcześniej na nie zapisane.
2. Na zajęcia grupowe wpuszczana jest ściśle określona limitem ilość osób – o wejściu na zajęcia decyduje kolejność rezerwacji.
3. Klub prowadzi zapisy na zajęcia grupowe.
4. Nieobecność na zajęciach fitness w godzinach porannych należy zgłosić nie później niż do dnia poprzedzającego zajęcia do godz 20:00 w dni powszednie oraz do godz 18:00 w weekendy.
5. Nieobecność na zajęciach fitness w godzinach popołudniowych należy zgłosić nie później niż do godz 16:00 w dniu, w którym odbywają się zajęcia.
6. W przypadku nieobecności na wybranych zajęciach fitness bez wcześniejszego zgłoszenia absencji zgodnie z obowiązującymi zasadami, Klient dokonujący rezerwacji traci możliwość odrobienia tych zajęć w terminie późniejszym
7. W przypadku Klientów posiadających karnet Open, dwukrotne nieodwołanie rezerwacji w ciągu jednego tygodnia skutkować będzie blokadą zapisów na okres jednego tygodnia.
8. Klienci systemów zewnętrznych tj. MULTISPORT, FITPROFIT oraz OK SYSTEM mogą dokonywać rezerwacji miejsca na wybrane zajęcia po wcześniejszym wpłaceniu kaucji w wysokości 25zł.
9. Klienci systemów zewnętrznych mają prawo do zapisów na jedno zajęcie dziennie.
10. W przypadku nie zastosowania się do punktów regulaminu dotyczących odwoływania rezerwacji Klub potrąci kaucję wpłaconą przez Klienta systemów zewnętrznych.
11. Klient uczestniczący w zajęciach jest zobowiązany przestrzegać wskazówek instruktora i stosować się do jego uwag.
12. Klient jest zobowiązany poinformować instruktora przed rozpoczęciem zajęć o wszystkich ewentualnych ograniczeniach zdrowotnych i/lub kontuzjach.
13. W szczególnych przypadkach Klub ma prawo nie wyrazić zgody na udział klienta w zajęciach. Należą do nich między innymi:

 • Brak odpowiedniego stroju lub obuwia
 • Spóźnienie zagrażające powstaniu kontuzji
 • Niedopasowanie poziomu zaawansowania uczestnika do rodzaju zajęć
 • Zachowanie zagrażające zdrowiu lub zakłócające trening innym osobom

14. Podczas uczestnictwa w zajęciach obowiązuje zakaz żucia gumy, noszenia dużej, zagrażającej bezpieczeństwu biżuterii, wnoszenia napojów w kubkach.
15. Zajęcia fitness odbywają się przy frekwencji min. 5 osób.

POLITYKA PRYWATNOŚCI, DANE OSOBOWE
§7

1. Korzystanie z usług JUST A FIT jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej Polityki Prywatności. Klub JUST A FIT szanuje prawo swoich Klientów do prywatności- stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników.
2. Klub przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Klub JUST A FIT przetwarza dane osobowe użytkowników, wyłącznie w celu realizacji usług Klubu. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.
4. JUST A FIT może zbierać i przetwarzać dane osobowe klientów, w celu rejestracji klienta, realizacji świadczonych usług, rezerwacji zajęć i treningów personalnych , w celach marketingowych, w celu przesyłania własnych informacji handlowych.
5. Klub nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8

1. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w grafikach zajęć, instruktorów, cen karnetów , regulaminie oraz godzin otwarcia Klubu w związku z naprawami, konserwacją lub z okazji niektórych dni świątecznych.
2. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonanych na terenie klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta.
3. Bez uprzedniej zgody kierownictwa, na terenie Klubu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania w celach komercyjnych oraz akwizycji.
4. Umieszczanie reklam oraz wszelka działalność o charakterze promocyjnym możliwa jest tylko za zgoda kierownictwa Klubu
5. Do sterowania sprzętem TV, klimatyzacją itp. Uprawniony jest tylko pracownik Klubu,
6. Trening indywidualny mogą prowadzić tylko instruktorzy Klubu. Nie dopuszcza się prowadzenia treningów indywidualnych przez osoby obce, nie będące instruktorami Klubu
7. Klient korzystający z usług trenera personalnego zobowiązany jest posiadać aktywny karnet na siłownię (lub aktywną kartę w systemie zewnętrznym) i dodatkowo wykupić wejście/karnet na treningi personalne.
8. Regulamin jest dostępny do wiadomości Klientów w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej Klubu.


Regulamin Treningów Personalnych JUST A FIT

1. Klient który chce wykupić trening personalny musi posiadać ważny karnet Just A Fit, kartę Benefit, OK System, kartę Fit Profit, bądź wykupić jednorazowe wejście na siłownię w dniu w którym, chce skorzystać z treningu personalnego.
2. W celu przeprowadzenia treningu należy dodatkowo wykupić pojedynczą sesję treningową lub pakiet 4 lub 8 sesji treningowych w recepcji klubu Just A Fit.
3. Wykupione pakiety posiadają swoją datę i ważności:

 • pakiet 4 sesji treningowych – 1 miesiąc od dnia zakupu,
 • pakiet 8 sesji treningowych- 2 miesiące od daty zakupu.

4. W przypadku niewykorzystania sesji treningowych równowartość pakietu, bądź pojedynczych sesji nie jest zwracana.
5. Trening odbywa się pod opieką trenera personalnego po ówczesnym umówieniu się z trenerem, bądź w recepcji klubu i trwa 60 min.
6. Klient zobowiązany jest punktualnie zjawić się trening. Jeżeli trening rozpocznie się z opóźnieniem z winy klienta, trening nie zostanie wydłużony o czas niepunktualności.
7. Trening może zostać odwołany bez żadnych konsekwencji przez obie strony z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
8. W przypadku kiedy klient w czasie krótszym niż 24 godziny nie poinformuje trenera o odwołaniu treningu, trening zostaje uznany za przeprowadzony.
9. W przypadku kiedy trener nie pojawi się na umówiony treningi i nie poinformował klienta, klient otrzymuje jeden darmowy trening.
10. Klient musi być przygotowany do treningu personalnego – opłacony trening, strój sportowy, obuwie na zmianę oraz posiadać ze sobą ręcznik do ćwiczeń.